Bij Pedicuresalon Marinda wordt op een professionele manier gewerkt. Hierbij worden onderstaande algemene voorwaarden gehanteerd. De algemene voorwaarden komen in grote lijnen overeen met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche. Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de CoördinatiegroepZelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking gegaan per januari 2010.

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en transactie tussen klant en Pedicuresalon Marinda.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Pedicuresalon Marinda aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de klant te informeren over de geldende prijs. 3. Afspraken die niet uiterlijk 24 uur van te voren worden afgebeld worden in rekening gebracht. 4. In geval de klant wegens overmacht verhinderd is, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. 5. Indien de klant te laat komt, mag de verloren tijd worden ingekort op de behandeling. De prijs voor de behandeling blijft gelijk.

3. Afspraken

1. De ondernemer staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd, met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materiaal. 2. Indien de behandeling bij de klant thuis wordt verricht mag van de klant worden verwacht dat hij/zij zorg draagt voor voldoende ruimte en een zo hygienisch mogelijke omgeving. 3. Pedicuresalon Marinda mag de behandeling weigeren als de omgeving niet voldoet aan deze normen. De behandeling mag dan wel in rekening worden gebracht. 4. Indien de klant niet thuis is of niet open doet dan wordt de behandeling wel in rekening gebracht. 5. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

4. Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. Maar zij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de klant onjuiste verstrekte en/of onvolledige informatie over relevant lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 2. De klant is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

5. Klachten

1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Dit moet binnen een week kenbaar worden gemaakt aan Pedicuresalon Marinda. 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

6. Geheimhouding

Pedicuresalon Marinda is verplicht tot geheimhouding van alle vertouwelijke informatie die de klant heeft verteld tijdens de behandeling. De geheimhouding vervalt op grond van een wettelijke of een rechterlijke uitspraak.

7. Beschadiging en Diefstal

Pedicuresalon Marinda heeft het recht om een schadevergoeding te eisen van de klant als de klant producten, apparatuur of meubilair beschadigd.

8. Huisregels

1. In en rond de salon gelden algemene aanvaardbare normen, de klant dient zich daar naar te gedragen. 2. Huisdieren zijn niet toegestaan in de salon. 3. De voeten dienen voor de behandeling schoon en/of gewassen te zijn. 4. In de salon geldt een rookverbod. 5. Klant dient vooraf telefonisch contact op te nemen indien hij/zij koorts heeft, flink verkouden is of een besmettelijke (huid) ziekte heeft. Dit in het belang van de gezondheid van de pedicure en andere klanten die in salon komen.